Stichting Rond Spaarne en Hout
 


DE WATERMETERFABRIEK 

Zoals reeds eerder op deze website vermeld heeft de gemeente Haarlem besloten om op het terrein van de Noord-Schalkwijkerweg 117 de vestiging van een horecaonderneming in de voormalige Watermeterfabriek toe te staan. Wij hebben gepoogd om een kleinschalige horecaonderneming (theehuis met dagopening) hierin te vestigen. Wij vreesden anders voor te veel geluids- en parkeeroverlast. Helaas vonden onze bezwaren  geen gehoor bij de gemeente, reden waarom wij beroep hebben aangetekend bij de Raad van State. Op 12 juni 2019 heeft de Raad uitspraak gedaan en helaas zijn al onze beroepsgronden niet gegrond verklaard. Wel ging de Raad mee in onze redenering dat ook de nevenactiviteiten zoals vergaderfaciliteiten, B&B, creativiteitscentrum tot de normale bedrijfsvoering van het restaurant behoren en dus vallen onder de beperkingen van de terrasopening tot 22.00 uur 's avonds.

Wij hebben onze hoop nu gevestigd dat de initiatiefnemers voor een klimaat neutrale horecavestiging er in slagen om het pand te verwerven. Hun plannen komen grotendeels overeen met wat ons voor ogen staat. Een soort theehuis met voornamelijk dagopening.

Kijk voor hun plannen op hun website https://www.thegreenwill.nl 

De gemeente is voornemens om na de zomer van 2019 de verkoopprocedure te starten en deze in januari 2020 af te ronden.

Na maanden van radiostilte is de gemeente Haarlem nu eindelijk de verkoopprocedure gestart. In de commissie ontwikkeling van 4 juni 2020. zijn de verkoopvoorwaarden besproken en akkoord bevonden. Het pand is getaxeerd op € 330.000,- en wordt bij openbare inschrijving te koop aangeboden op de markt (o.a. funda). Toewijzing zal plaatsvinden aan de hoogste bieder. Van diverse zijden in de commissie werd gepleit om niet alleen de prijs doorslaggevend te laten zijn, maar ook ook criteria mee te wegen die in de discussie bij de totstandkoming van het bestemmingsplan aan de orde zijn geweest, zoals kleinschalige horeca, duurzaamheid en ecologische factoren. Waarschijnlijk komt het pand mede door de beperkingen voor de horeca in het kader van het tegengaan van de verspreiding van de coronapandemie pas aan het einde van 2020 op de markt.


BOMENKAP IN DE HAARLEMMERHOUT 

De gemeente Haarlem heeft het plan opgevat om de ingang van Dreefzicht op te knappen. In een voorlopig ontwerp stelt zij voor om  de parkeerplaatsen aan de noordzijde van het gebouw op te heffen en in de plaats daarvan aan de zuidzijde nieuwe parkeerplaatsen te creëren. Dat is alleen mogelijk als 1000 m2 grond van de Haarlemmer-hout opgeofferd wordt voor parkeerplaatsen. Bomenkap is niet te vermijden.

Dat nu is veel Haarlemmers in het verkeerde keelgat geschoten. Een door de Haarlemse Bomenwachters opgezette online petitie over de voorgenomen bomenkap leverde maar liefst meer dan 26.000 (!) handtekeningen op. 

In de raadsvergadering van 2 mei 2019 is het voorlopig ontwerp besproken. Een motie om het hele plan van tafel te halen haalde het helaas niet. De coalitiepartijen wilde eerst poolshoogte nemen om de situatie ter plaatse zelf in ogenschouw te kunnen nemen.

In de media is ruimschoots aandacht besteed aan de voorgenomen bomenkap. Ook wij hebben in een ingezonden stuk in het Haarlems Dagblad gereageerd op deze onverkwikkelijke gang van zaken.

Kijk op Reacties%20bomenkap.pdf 

Op 5 september 2019 vond een schouw plaats door wethouder Snoek vergezeld door een delegatie van vertegenwoordigers van politieke partijen en belangengroeperingen. Hij gaat de gemeenteraad 3 varianten voorleggen.                                                                                                               Variant 1:  huidig voorlopig ontwerp blijft in tact. Grondruil is noodzakelijk                    en BOMENKAP ook.                                                                              Variant 2:  bestaande openbare ruimte wordt vernieuwd en vergroend.                         Er vindt geen grondruil plaats en geen BOMENKAP                     Variant 3:  Alles blijft bij het oude. Er worden geen werkzaamheden                                                  rondom Dreefzicht uitgevoerd.  

In de vergadering van 15 november 2019 zijn deze varianten aan de orde geweest in de commissie Beheer. Er werd gekozen voor variant 2. Wethouder Snoek heeft toegezegd op basis van deze uitkomst met een nieuw voorlopig ontwerp te komen.

Hoewel onze voorkeur uitgaat naar variant 3, waarbij de vrijgekomen gelden besteed kunnen worden aan onderhoud en vernieuwing van het groen in de stad, kunnen wij ons met deze keuze verenigen. De grondruil is van de baan en de BOMENKAP ook.                                                                                                 .